2
Home ประวัติ หน่วยงาน ดาวน์โหลด
 
Home
ประวัติหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
ส่วนอำนวยการ
ส่วนสิ่งแวดล้อม
ส่วนทรัพยากรน้ำ
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
กระดานข่าว
ดาวน์โหลด
สมุดเยี่ยม
ข้อมูลคุณภาพอากาศ
สถิติไฟป่า
Hotspot
 
วันป่าไม้สากล ๒๕๕๔
 
 
 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ร่วม

การจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมตรีเทพศูนย์ฝึกอบรมที่ ๑ แพร่ (โรงเรียนป่าไม้แพร่เดิม) อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจบ่อขยะ ณ บ้านเหมืองหม้อ และบ้านวังหงส์ จังหวัแพร่ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ ซึ่งจัดขึ้นโดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลแพร่ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปลอดการเผาบรรเทาโลกร้อน ณ บ้านทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ ณ เทศบาลอำเภอเมืองแพร่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกับ เทศบาลอำเภอเมืองแพร่  ฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ ณ เทศบาลอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กิจกรรมงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ณ เทศบาลตำบลป่าแมต ณ เทศบาลตำบลป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ จัดการสัมมนาแนวทางการกำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) จังหวัดแพร่ ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่

การจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมตรีเทพ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๑ (แพร่) โรงเรียนการป่าไม้แพร่เดิม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม “เข้าวัดปฏิบัติธรรม นำรักให้ยั่งยืน” สัปดาห์การเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ได้ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดแพร่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยในครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น

นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สักการะพระภูมิเจ้าที่ บริเวณสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗

กิจกรรมรณรงค์ “รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ หยุดเผาทุกพื้นที่” เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาไฟป่าและมลพิษจากหมอกควัน ณ โรงเรียนห้วยไร่ (รัฐราษฎร์นุกูล) อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน การจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๑ (แพร่) ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗

งานประเพณีทำบุญ “ไหว้หลวงพ่อ พระพุทธวิชิตมาร ประทานสันติสุขสวัสดี ชินสีห์ธรรมบพิตร” ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๑ (แพร่) ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗

กิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วนอุทยานแพะเมืองผี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ "๑๐ ทัศนสถาน ตระการเมืองแพร่" เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ คุ้มเจ้าหลวง - บ้านวงศ์บุรี อ.เมือง จ.แพร่

กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เทศบาลตำบลสอง ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้กระดาษสาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ บ้านลองลือบุญ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา วันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

งานมหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก Teak Furniture Fair 2013 เมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ โครงการน้ำทอง – ค่างาม ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ และข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วม ลงนามถวายพระพร พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 

การประชุมสภากาแฟ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่  “คุ้มเจ้าหลวง”

 

พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

 

รายงานประจำปี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2556

 

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เป็นประธานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดพระธาตุเลาใต้ (วัดพระธาตุใจดี)

ร่วมงานประเพณีกิ๋น สลากหลวงเมืองแพร่  ประจำปี 2556 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 

ติดตามผลและบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชิณี

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนยั่งยืน

 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประชุมบูรณาการหน่วยงานสังกัด ครั้งที่ ๑๐
และประชุมศูนย์แก้ไขวิกฤตการณ์ ภัยพิบัติ และอุบัติภัย

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

 

 

 
 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
ตามคำสั่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 18/2547ลงวันที่ 25มิถุนายน 2547
 Website ออกแบบให้รองรับ Windows Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแล Website :http://www.phraemnre.org   ลิขสิทธิ์ © 2001
[เจ้าของ :สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ตามคำสั่งสำนักงาน ] สงวนลิขสิทธิ์