2
Home ประวัติ หน่วยงาน ดาวน์โหลด
 
Home
ประวัติหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
ส่วนอำนวยการ
ส่วนสิ่งแวดล้อม
ส่วนทรัพยากรน้ำ
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
กระดานข่าว
ดาวน์โหลด
สมุดเยี่ยม
ข้อมูลคุณภาพอากาศ
สถิติไฟป่า
Hotspot
 
วันป่าไม้สากล ๒๕๕๔
 
 
 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ร่วม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่

นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลในชุมชน เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บ้านทุ่งศรี หมู่ ๓ ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๕๗" เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หนองธง หมู่ที่ ๒ ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ทำบุญ ตักบาตร และพบปะประชาชน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดต้นม่วง ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่

ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่  ร่วมพิธี  “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์” เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการโครงการปลูกป่า "ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง" วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บ้านนาตอง หมู่ที่ ๙ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการโครงการปลูกป่า "ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง" วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บ้านนาคูหา หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่

ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ได้มอบเก้าอี้ให้กับ นายศักดิ์ชัย  จ.ผลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ วัดร่องกาศใต้ หมู่ที่ ๑๑ ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมสภากาแฟ ณ ห้องสยาม สวนอาหารบ้านแสงจันทร์ อ.เมือง จ.แพร่

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยแพน หมู่ที่ ๘ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่  

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ โดยมีนายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมฯ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตรีเทพ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๑ (แพร่) โรงเรียนป่าไม้แพร่เดิม

การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมตรีเทพ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๑ (แพร่)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ ณ ห้องจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจโครงการแปลงเรียนรู้วนเกษตรชุมชน ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ณ บ้านแม่จอก ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจแปลงปลูกป่า โครงการ ๘๐๐ ล้านกล้าฯ ในพื้นที่ ณ บ้านแจ้ฟ้า ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่,บ้านห้วยกูด อ.เด่นชัย จ.แพร่, บ้านต้นไคร้ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปกรรมที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ดำรงธรรม ณ อ.เมืองแพร่ อ.หนองม่วงไข่ อ.ร้องกวาง อ.สอง อ.สูงเม่น อ.เด่นชัย อ.ลอง และ อ.วังชิ้น เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔สิงหาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดแพร่ ณ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๓๙ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่ เมื่อช่วงค่ำ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงยิม ๑,๐๐๐ ที่นั่ง อบจ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ น.

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงยิม ๑,๐๐๐ ที่นั่ง อบจ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยง ครอบคลุมทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ”  ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ลงพื้นที่สำรวจ ณ ม่อนหินล้านปี อ.เด่นชัย จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย อ.วังชิ้น จ.แพร่ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐ โรงเรียน จำนวน ๑๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ร่วมกิจกรรมโครงการเจริญ พระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่ 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน และปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลาง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการโครงการปลูกป่าและพื้นฟูป่าต้นน้ำและโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ จัดการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนเจริญราษฎร์ อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่จัดขึ้นโดย จังหวัดแพร่ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักธุรกิจเมืองคุนหมิง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” ที่จัดขึ้นโดย จังหวัดแพร่ ณ สนามหลวงจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมโครงการประชาอาสา ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี ณ พื้นที่สาธารณะบ่อขยะเดิมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง หมู่ที่ ๘ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

โครงการจิตอาสาสานสัมพันธ์ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จัดขึ้นโดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำยม กรมทรัพยากรน้ำ ณ สถานปฏิบัติธรรมประจำโรงเรียนศรีคิรินทร์วิทยา พุทธอุทยานกาญจนานนท์ (ห้วยเข้) หมู่ ๖ บ้านสวนหลวง ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการคืนธรรมชาติ คืนความสุขให้ประชาชน ที่จัดขึ้นโดย ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) ณ วนอุทยานดอยม่อนแก้ว-ม่อนเต็ง เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมป่าไม้ทุกประเภทของจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

การจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์” ประจำปี ๒๕๕๗ ของจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีถวายทุนการศึกษาแด่พระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดแม่แคม หมู่ ๗ ต.สวนเขื่อน ต.เมืองแพร่ จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างปลูกสร้างแหล่งอาหารชุมชน (Food Bank) ระบบวนเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปี ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยได้รดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

การจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมตรีเทพศูนย์ฝึกอบรมที่ ๑ แพร่ (โรงเรียนป่าไม้แพร่เดิม) อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจบ่อขยะ ณ บ้านเหมืองหม้อ และบ้านวังหงส์ จังหวัแพร่ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ ซึ่งจัดขึ้นโดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลแพร่ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปลอดการเผาบรรเทาโลกร้อน ณ บ้านทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ ณ เทศบาลอำเภอเมืองแพร่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกับ เทศบาลอำเภอเมืองแพร่  ฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ ณ เทศบาลอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กิจกรรมงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ณ เทศบาลตำบลป่าแมต ณ เทศบาลตำบลป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ จัดการสัมมนาแนวทางการกำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) จังหวัดแพร่ ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่

การจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมตรีเทพ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๑ (แพร่) โรงเรียนการป่าไม้แพร่เดิม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม “เข้าวัดปฏิบัติธรรม นำรักให้ยั่งยืน” สัปดาห์การเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ได้ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดแพร่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยในครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น

นายชูเกียรติ  พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สักการะพระภูมิเจ้าที่ บริเวณสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗

กิจกรรมรณรงค์ “รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ หยุดเผาทุกพื้นที่” เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาไฟป่าและมลพิษจากหมอกควัน ณ โรงเรียนห้วยไร่ (รัฐราษฎร์นุกูล) อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน การจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๑ (แพร่) ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗

งานประเพณีทำบุญ “ไหว้หลวงพ่อ พระพุทธวิชิตมาร ประทานสันติสุขสวัสดี ชินสีห์ธรรมบพิตร” ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๑ (แพร่) ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗

กิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วนอุทยานแพะเมืองผี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ "๑๐ ทัศนสถาน ตระการเมืองแพร่" เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ คุ้มเจ้าหลวง - บ้านวงศ์บุรี อ.เมือง จ.แพร่

กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เทศบาลตำบลสอง ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้กระดาษสาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ บ้านลองลือบุญ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา วันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

งานมหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก Teak Furniture Fair 2013 เมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ โครงการน้ำทอง – ค่างาม ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ และข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วม ลงนามถวายพระพร พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 

การประชุมสภากาแฟ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่  “คุ้มเจ้าหลวง”

 

พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

 

รายงานประจำปี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2556

 

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เป็นประธานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดพระธาตุเลาใต้ (วัดพระธาตุใจดี)

ร่วมงานประเพณีกิ๋น สลากหลวงเมืองแพร่  ประจำปี 2556 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 

ติดตามผลและบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชิณี

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนยั่งยืน

 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประชุมบูรณาการหน่วยงานสังกัด ครั้งที่ ๑๐
และประชุมศูนย์แก้ไขวิกฤตการณ์ ภัยพิบัติ และอุบัติภัย

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

 

 

 
 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
ตามคำสั่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 18/2547ลงวันที่ 25มิถุนายน 2547
 Website ออกแบบให้รองรับ Windows Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแล Website :http://www.phraemnre.org   ลิขสิทธิ์ © 2001
[เจ้าของ :สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ตามคำสั่งสำนักงาน ] สงวนลิขสิทธิ์